Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI BEJA&Co s.r.o

1 ZÁKLADNÍ USTAVOVENÍ

1.1 Tento reklamační řád společnosti BEJA&Co s.r.o., se sídlem
Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha, IČO: 06834825, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soude v Praze pod spisovou značkou C 288219/MSPH („prodávající“) upravuje základní vzájemná práva a povinnosti kupujícího v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění či záruky za jakost (reklamace) při uzavírání kupních smluv pomocí prostředků komunikace na dálku, či v kamenné provozovně prodávajícího.

1.2 Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího („OP“) a není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, mají pojmy zde používané stejný význam jako v OP. Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem anebo OP se řídí platnými právními předpisy České republiky. Kupující je povinen se seznámit s tímto reklamačním řádem a OP ještě před objednáním zboží.

2 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

2.1 Je-li kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží, není‑li sjednáno jinak. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal (i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, (ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá a (iii) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.2 Jedná-li kupující při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li kupující spotřebitelem), činí lhůta k uplatnění práv z vadného plnění u zboží 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím, s výjimkou kompletních motorů, kde činí 6 měsíců (maximálně však 9 měsíců od data expedice ze skladu prodávajícího), pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

2.3 V případě, že kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

2.4 V případě, že zboží neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze zboží nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

2.5 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

2.6 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

2.7 V případě uznání výrobní, materiálové nebo funkční vady zboží bude toto zboží bezplatně opraveno nebo prodávající zajistí dodání nového zboží bez vad.

2.8 Ustanovení uvedená v tomto reklamačním řádu se nepoužijí u zboží (i) kde vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti); (ii) je-li vada již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; (iii) kde je vada způsobena kupujícím a vznikla neodbornou manipulací, montáži nebo ošetřením zboží; (iv) jde-li o vady způsobené nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než výrobku odpovídacích přiměřených podmínkách; (v) kde je vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny prodávajícího a výrobce či jiným zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením nebo (vi) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

2.9 Kupující bere na vědomí, že pokud je zboží přepravováno třetí osobou (přepravcem), je kupující povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu zásilky (zejména lepicích pásek) a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má kupující právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Kupující na místě sepíše s přepravcem písemný protokol o poškození zásilky, který obě strany stvrdí svými podpisy.

2.10 Kupující bere na vědomí, že instalací či použitím zakoupených neoriginálních dílů může dojít ke ztrátě zákonné či prodloužené záruky garantované výrobcem originálního zboží.

3 PRŮBĚH REKLAMACE

3.1 Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění či záruky za jakost přiznáno. Kupující je zejména povinen před podpisem dodacího listu zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady. V případě, že kupující, který není spotřebitelem, neprovede kontrolu zboží ihned po převzetí, může reklamaci zjevných vad uplatnit, jen pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

3.2 Kupující, který je spotřebitelem, má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupujícímu se dále při uplatnění reklamace doporučuje k reklamovanému zboží doložit podepsaný reklamační protokol spolu s podrobným popisem vady. Spotřebitel má v záruční době právo na bezplatný reklamační postup.

3.3 Kupující, který není spotřebitelem, má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovny prodávajícího na své náklady, popřípadě je osobně předat spolu s kopií prodejního dokladu a podepsaným reklamačním protokolem obchodnímu zástupci prodávajícího; kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, a to zejména doložením originálu prodejního dokladu a podrobného popisu vady zboží. Bez splnění podmínek předchozí věty tohoto článku má prodávající právo reklamace kupujícímu, který není spotřebitelem, neuznat a zboží mu vrátit na jeho náklady.

3.4 Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení; později je prodávající povinen kupujícímu vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.5 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě.

3.6 Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, resp. ze záruky na jakost.

3.7 Doba pro uplatnění práv z vadného plnění, resp. záruční doba, se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží řádně užívat.

3.8 V případě, že kupující není spotřebitelem, neuplatní se lhůty dle článků 3.4 a 3.5 tohoto reklamačního řádu, ale prodávající se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě s ohledem na odborné posouzení zboží prodávajícím nebo výrobcem.

3.9 Skladování zboží určeného pro další prodej a zboží nepřevzaté zákazníkem v dohodnutém termínu: Za každý i jen započatý den uskladnění, prezentace nebo prodlení s převzetím zboží, do okamžiku jeho převzetí, nebo prodeje má zhotovitel právo požadovat zaplacení paušální částky za uskladnění, manipulaci, prezentaci a aktivní prodej ručně neseného nářadí ve výši 25,- Kč + DPH denně, sekaček ve výši 50,- Kč + DPH denně, traktorů ve výši 100,- Kč + DPH denně.

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů (ADR) ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

4.2 Znění tohoto reklamačního řádu může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených před účinností nového reklamačního řádu.

4.,3 Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 29.7.2020.